برای خوب تربیت کردن اول باید بد تربیت کردن رو یاد بگیریم!

برای خوب تربیت کردن اول باید بد تربیت کردن رو یاد بگیریم! ۱- داد زدن سر فرزندتون وقتی مرتکب خطایی شده کار اشتباهی هست ۲- کتک زدن فرزندتون در هر حالتی بزرگ ترین اشتباه شماست ۳- کنترل ملموس و واضح و چک کردن مداوم فرزندتون اشتباه هست ۴- اجازه ندادن به فرزندتون برای صحبت کردن …

برای خوب تربیت کردن اول باید بد تربیت کردن رو یاد بگیریم! ادامه »