مشاوره درسی فردی  گروه علمی آموزشی دوپامین

ویژگی‌ها

معرفی رشته ها و بازار کار
معرفی منابع به روز اصلی و کمک آموزشی
ارائه برنامه ریزی درسی فردی به صورت هفتگی/دوهفته ای/ماهانه
معرفی بودجه بندی منابع و فصول حذفی
اولویت بندی فصول و مباحث مهم
ارائه نکات مربوط به خلاصه نویسی و نحوه صحیح مطالعه دروس
ارزیابی روند مطالعه و رفع نواقص کار
بررسی مشکلات روانشناختی و انگیزشی(اضطراب، استرس، اهمال کاری و …)