مصاحبه با رتبه‌های برتر 1402

 

  • مصاحبه با سرکار خانم زهرا امجد یزدی رتبه 4 روانشناسی تربیتی کنکور کارشناسی ارشد 1402

  • مصاحبه با سرکار خانم ملیکا رحیم زاده رتبه 11 روانشناسی بالینی کنکور کارشناسی ارشد 1402

  • مصاحبه با سرکار خانم زهرا فخرایی رتبه 28 روانشناسی تربیتی کنکور کارشناسی ارشد 1402