بایگانی دسته‌ی: کارگاه ها و دوره های تخصصی ویژه روانشناسان

دوره های مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی آموزش پروپوزال، پایان نامه، آشنایی با نرم افزار SPSS و End Note آموزش ساخت پرسشنامه و Task

2-تربیت مشاور تحصیلی

تئوری معرفی کلیه نظریات آسیب شناسی معرفی کلیه نظریات شخصیت معرفی کلیه نظریات رشد معرفی آزمون ها آموزش تئوری رویکرد ها

تربیت درمانگر

 تئوری معرفی کلیه نظریات آسیب شناسی معرفی کلیه نظریات شخصیت معرفی کلیه نظریات رشد معرفی آزمون ها آموزش تئوری رویکرد ها  عملی آشنایی با فضای اتاق درمان و انجام Roll play Case Report تربیت درمانگر مبتنی بر رویکرد CBT درمان های هیجان مدار طرحواره درمانی درمان های مبتنی ذهن آگاهی درمان با رویکرد روانپویشی درمان […]

کارگاه ها و دوره های تخصصی ویژه روانشناسان

دوره های تربیت روان‌شناس دوره های مقاله نویسی