• گروه علمی آموزشی دوپامین همه ساله از نخبه ها و رتبه های برتر کنکوری جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. رزومه های ارسالی در جلسه شورای دوپامین مطرح شده و پس از بررسی فنی و تخصصی جهت مصاحبه با متقاضیان تماس حاصل می شود. از تمامی متقاضیان جهت همکاری با گروه علمی آموزشی دوپامین تقاضا می شود رزومه خود را به ایمیل مرکز دوپامین ارسال نمایند.

    Email:dopamine.group94@gmail.com