کارگاه‌های نکته و تست مجموعه علوم شناختی

جهت ثبت نام در کارگاه ها کلیک کنید

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

مدرس: استاد هدایتی رزومه استاد

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد خادم رزومه استاد

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

مدرس: استاد شیخ رزومه استاد

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب

مدرس: استاد شیخ رزومه استاد

توضیحات مدرس

کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

مدرس: استاد شیخ رزومه استاد

توضیحات مدرس