منابع دکتری روانشناسی کودکان استثنایی
آمار و روش تحقیق

1- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی علی دلاور
2- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور
3- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور
4- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی جرج‌اندرو فرگوسن
5- استنباط آماری در پژوهش رفتاری حیدر علی هومن
6- روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، عباس بازرگان
7- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

زبان انگلیسی

1- لغات 504 و 1100
2- لغات ضروری TOFEL
3- کتاب جامع زبان دکتری دکتر خیرآبادی
4- کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

آسیب شناسی روانی کودک

1-آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 مهدی گنجی، جلد 1 و 2
2-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سیف نراقی و نادری
3-روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی میلانی فر

روانشناسی کودکان استثنایی

1- نوروسایکولوژی در انسان، 2جلد، دکتر احمد علی پور
2- نوروسایکولوژی محمد کریم خداپناهی
3- مقدمات نوروسایکولوژی، داود معظمی
4- فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر حائری

استعداد تحصیلی

1- کتاب کمک آموزشی
2- کارگاه نکته و تست استعداد تحصیلی گروه علمی آموزشی دوپامین