منابع دکتری مجموعه مشاوره
آمار و روش تحقیق

1- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی علی دلاور
2- روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی علی دلاور
3- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور
4- تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی جرج‌اندرو فرگوسن
5- استنباط آماری در پژوهش رفتاری حیدر علی هومن
6- روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، عباس بازرگان
7- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

زبان انگلیسی

1- لغات 504 و 1100
2- لغات ضروری TOFEL
3- کتاب جامع زبان دکتری دکتر خیرآبادی
4- کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

نظریه های شخصیت

1- نظریه های شخصیت. فیست و فیست. ترجمه یحیی سیدمحمدی
2- نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی
3- نظریه های شخصیت مهدی گنجی، حمزه گنجی
4- روان شناسی شخصیت، سعید شاملو،

نظریه های مشاوره و راهنمایی

1- نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبداله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری
2- نظریه و کاربست مشاوره و روا ن درمانی جرالد کوری، مترجم یحیی سید محمدی
3- نظریه های روان درمانی، جیمز پروچاسکا و جان نورکراس، یحیی سید محمدی
4- نظریه های روان درمانی و مشاوره ریچارد شارف، ترجمه مهرداد فیروزبخت
5- نظریه های مشاوره و روان درمانی- شیلینگ- ترجمه ی خدیجه آرین

مبانی و فنون مشاوره

1- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره دیوید گلدارد مترجم سیمین حسینیان
2- مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی سیمین حسینیان و آناهیتا خدابخشی کولایی
3- مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها دکتر عبدالله شفیع آبادی
4- مهارتهای عملی مشاوره (در رویکردی یکپارچه) کاترین و دیوید گلدارد، مترجم مه سیما پورشهریاری
5–گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ،‌ هربرت؛ ترجمه حسین شاهی برواتی، حسین (و همكاران)،خانواده درمانی
6- روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی
7- مبانی راهنمایی و مشاوره دکتر شکوه نوابی نژاد دکتر عبدالله شفیع آبادی و دیگران
8- مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره دکتر سید احمد احمدی

 

استعداد تحصیلی

1- کتاب کمک آموزشی
2- کارگاه نکته و تست استعداد تحصیلی گروه علمی آموزشی دوپامین