منابع روانشناسی بالینی وزارت علوم
آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

1- زبان تخصصی روانشناسی طالب زاده، انتشارات جهش
2- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
3- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
4- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
5- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

* انتخاب هر کدام از این منابع براساس سطح درسی داوطلب تعیین و تنها نیاز به مطالعه یک منبع است.
* مطالعه لغات 4000 واژه زبان برای افراد ضعیف به جهت افزایش سطح دامنه لغات توصیه می شود
* شرکت در کلاس این درس به جهت بررسی متون کنکورهای سالهای گذشته به عنوان یک منبع مهم و لغات تخصصی و آموزش تکنیک های ریدینگ و گرامر مربوط به حل سوالات ریدینگ اکیداً توصیه می شود.

روانشناسی بالینی

1- نظریه های رواندرمانی پروچاسکا، ترجمه یحیی سیدمحمدی (برخی فصول)
2- روانشناسی بالینی فیرس، ترجمه مهرداد فیروزبخت (برخی فصول)
3- کتاب روانشناسی بالینی کرامر (برخی فصول)
4- خلاصه سنجش روانی مارنات گروه علمی آموزشی دوپامین
5- کلاس و جزوه خلاصه نکات روانشناسی بالینی گروه علمی آموزشی دوپامین

* باتوجه به پراکندگی مباحث روانشناسی بالینی در هر سال و عدم امکان مطالعه تمامی منابع بالینی شرکت در کلاس این درس به جهت جمع بندی منابع و آشنایی با رویکردهای معاصر و نکات تکمیلی منابع اکیداً توصیه می شود.

روانشناسی رشد

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد (برخی فصول)
2- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی به جهت مطالعه منبع پاپالیا کتاب کمک آموزشی گروه علمی آموزشی دوپامین پیشنهاد می‌گردد.
* با توجه به هم پوشانی سوالات لورابرک و پاپالیا تنها منبع پاپالیا توصیه می شود.
* باتوجه به پراکندگی منابع و مباحث این درس و به جهت پوشش منابع تکمیلی حتما در کلاس این درس شرکت کنید.

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

1- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، محمدباقر کجباف (برخی فصول)
2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، بنی جمالی و احدی (برخی فصول)
3- کارگاه نکته و تست علم النفس گروه علمی آموزشی دوپامین

* در صورت عدم وقت کافی به جهت مطالعه منابع اصلی کتاب کمک آموزشی مدرسان شریف پیشنهاد می‌گردد. این منبع عموما در حدود 50 تا 70% سوالات را پوشش می‌دهد.
* با توجه به سوالات قرانی و احادیث در سالهای گذشته امکان معرفی منبع کامل در این زمینه برای این درس وجود ندارد و بیشتر نیاز به اطلاعات شخصی دارد، اما دو منبع اول یاد شده در حدود 60 تا 80 درصد سوالات را عموما پوشش می‌دهد.

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

1- روانشناسی فیزیولوژیک، محمد کریم خداپناهی (برخی فصول)
2- روانشناسی انگیزش و هیجان، محمد کریم خدا پناهی (برخی فصول)
3- مقدمات نوروسایکولوژی، داوود معظمی (برخی فصول)
4- روانشناسی انگیزش و هیجان، مارشال ریو، ترجمه سید محمدی (برخی فصول)
5- کلاس و کارگاه روانشناسی فیزیولوژیک گروه علمی آموزشی دوپامین
6- کارگاه نکته و تست انگیزش و هیجان گروه علمی آموزشی دوپامین

* امکان استفاده از کتاب کمک آموزشی پوران پژوهش در صورت عدم وقت کافی می‌باشد. با این منبع در حدود 50% سوالات قابل پاسخ‌گویی می‌باشد
* شرکت در کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان به جهت پوشش منابع تکمیلی و حذف دو منبع از این درس اکیداً توصیه می‌شود.

روانشناسی مرضی و روانشناسی کودکان استثنایی

1- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5، مهدی گنجی، جلد 1 و 2 (برخی فصول)
2- آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ارجمندنیا
3- روانشناسی کودکان استثنایی ، دکتر مهدی گنجی (برخی فصول)
4- روانشناسی کودک و نوجوانان استثنایی میلانی‌فر (برخی فصول)
5- کلاس و کارگاه آسیب شناسی روانی وکودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

6- کتاب کمک آموزشی آسیب شناسی روانی و روانشناسی کودکان استثنائی گروه علمی آموزشی دوپامین

* شرکت در کلاس این درس به جهت یادگیری صحیح طبقه بندی‌های اختلالات و عدم تداخل مباحث با هم اکیدا توصیه می شود.
* باتوجه به تغییرات عمده و پراکندگی منابع این درس اکیدا کلاس و کارگاه نکته و تست به جهت پوشش منابع تکمیلی و فهم مطالب منابع اصلی توصیه می‌گردد.