منابع رونشناسی بالینی وزارت بهداشت
آمار و روش تحقیق

1. روش تحقيق در روان شناسی و علوم تربيتی، علی دلاور(ويراست پنجم)،چاپ 1400
2. كاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری، مانوئلا اليويرا و جوديت
گرين، ترجمه علی دلاور و مهرداد پژهان، چاپ 97
3. روش های تحقيق در علوم رفتاری، زهره سرمد و عباس بازرگان، چاپ 1401
4. مقدمه ای بر روش های تحقيق كيفی و آميخته: رويكردهای متداول در علوم رفتاری، عباس بازرگان، چاپ 99
5. آمار و روش های پژوهش در روان شناسی هيوكوليكان، ترجمه علی دلاور، چاپ98
6. روشهای تحقيق كمی و كيفی در علوم تربيتی و روان شناسی(جلد اول و دوم)، مرديت گال، والتر بورگ ، جويس گال، ترجمه جمعی از مولفان
7. کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین (اکیداً توصیه می‌شود)

* امکان پاسخ به 16 تا 19 سوال در سالهای گذشته با شرکت در این کلاس وجود داشته است.
* امکـــان اســتفاده از کتاب کمک آموزشی مدرسان شــریف به جای منابع اصلی می‌باشد که این کتاب دارای نکات اضافی هم می‌باشد و اولویت مطالعه منابع اصلی است.

زبان انگلیسی

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.

* شرکت در کلاس زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین توصیه می‌گردد.

روانشناسی بالینی

1. ديدگاه جهانی، استفان جی. هافمن، ترجمه يحيی سيد محمدی، چاپ98
2. روان شناسی بالينی: پل علم و عمل (ويراست نهم)، جفری پی كرامر، ترجمه مهرداد فيروزبخت چاپ 1400
3. روان شناسی بالينی فيرس (ويرايش جديد)، تيموتی جِی. ترال و ميچل جِی. پرينستِين، ترجمه مهرداد فيروزبخت
4. آسيب شناسی روانی ، روانشناسی نابهنجاری، كرينگ ديويسون و نيل جانسون، ترجمه حميد شمسی پور، چاپ 94
5. آسيب شناسی روانی ، روان شناسی نابهنجاری، ديويد ال. روزنهان و مارتين سليگمن، چاپ 98
6. آسيب شناسی روانی، رونالد كامر، ترجمه يحيی سيدمحمدی، چاپ 99
7. آسيب شناسی روانی: ديدگاههای بالينی درباره اختلالهای روانی براساس 5-DSM (متن كامل جلد 1)، ريچارد هالجين و سوزان كراس ويتبورن، ترجمه يحيی سيدمحمدی، آخرین چاپ
8. آسيب شناسی روانی (جلد 1 و 2)، دكتر نولن-هوكسما، ترجمه دكتر زهرا زنجانی و همكاران، چاپ 1400
9. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5-)
10. راهنمای سنجش روانی، مارنات، ترجمه پاشاشریفی نوبت چاپ اول
11. اصول مصاحبه بالينی برمبنای 5-DSM، اوتمر، ترجمه دكتر مهدی نصر اصفهانی، جلد 1
12.خلاصه روانپزشكی، كاپلان و سادوک، آخرين ويراست

روانشناسی عمومی و رشد

 1. زمينه روانشناسی هيلگارد، ترجمه دكتر براهنی
2 .نظريه های رشد: مفاهيم و كاربردها (ويراست ششم)، ويليام كرين، ترجمه عليرضا رجايی و غلامرضا خوی نژاد. نشر رشد، چاپ 1400
3. رشد انسان: روانشناسی رشد از تولد تا مرگ، فيليپ رايس، ترجمه مهشيد فروغان، انتشارات ارجمند، چاپ 1401
4. روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپاليا، ترجمه داوود عربقهستانی و همکاران، انتشارات رشد، چاپ 91
5. خلاصه روانپزشكی، كاپلان و سادوک، آخرين ويراست

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

1. نظريه های شخصيت (ويراست دهم)، شولتز ، ترجمه يحيی سيدمحمدی ناشر: ويرايش، چاپ 1401
2. نظريه های روان درمانی (نظام های روان درمانی): تحليل ميان نظری، جيمز پروچاسكا و جان نوركراس، ترجمه يحيی سيدمحمدی، ناشر: روان، چاپ 1400
3. نظريه های روان درمانی و مشاوره (نظريه، عمل و تحقيق)، كارول شاو آستاد، ترجمه مهرداد فيروز بخت، ناشر: ويرايش، چاپ 97
4. نظريه و كاربست مشاوره و روان درمانی، جرالد كری ، ترجمه یحیی سيد محمدی، چاپ 1400
5. نظريه های روان درمانی (تحليل فرانظری)، جيمز پروچاسكا، ناشر: رشد، چاپ 96

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

1. درسنامه كليات روانپزشكی و روان شناسی فيزيولوژيک ويژه رشته روانشناسی بالينی، ناشر: گروه تالیفی دكتر خليلی، چاپ 97
2. مباني روان شناسی فيزيولوژيک، نيل كارلسون، ترجمه مهرداد پژهان، انتشارات اردكان دانش، چاپ 99
3. روان شناسی فيزيولوژيك، محمدكريم خداپناهی، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ 1400
4. روانشناسی فيزيولوژيك مغز و رفتار، برايان كلب، يان كيو ويشاو، جی كمپبل