رزومه خانم انسیه برزویی

بسمه تعالی

رزومـه تحصیلی و کاری مشـاورین گروه علمـی آموزشی دوپامین زیر نظر
مـوسسه آموزش عالی آزاد آسیا دارای مجوز رسمی از وزارت علوم تـحقیقات و فناوری

مدیر گروه علمی آموزشی دوپامین : علی ممتاز شماره تماس: 05138443341 – 09393138633

 

[ux_image id=”3471″ width=”75″]

[button text=”مشخصات فردی” animate=”blurIn” radius=”10″]

نام: انسیه
نام خانوادگی: برزویی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: روانشناسی

[button text=”سوابق تحصیلی” animate=”blurIn” radius=”10″]

 

کارشناسی روانشناسی بالینی (دانشگاه فردوسی مشهد)
18/10 : معدل
• کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (دانشگاه فردوسی مشهد/ رتبه 40 کنکور 1396 )
18/52 :معدل
• دانشجوی دکتری روانشناسی (دانشگاه فردوسی مشهد/ رتبه 18 کنکور 1398 )
معدل: 19/22 ( نفر اول ورودی 1398)

[button text=”سوابق پژوهشی” animate=”blurIn” radius=”10″]

شرحی بر بیماریهای روانی و درمان آنها: اختالالت شناختی
مشهد: انتشارات اخترنگار. فروردین 1398 (مترجم اوّل)
کاربردهای پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی
مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. زیرچاپ (مترجم دوم)

 

[button text=”سوابق اجرایی” animate=”blurIn” radius=”10″]

• رواندرمانی در پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد
• رواندرمانی در کلینیک پروشا (با مدیریت دکتر ایمان الله بیگدلی)
• تدریس دروس تخصصی روانشناسی در دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز (20 واحد)
(دروس نظریه های رشد، روانشناسی شخصیت، آسیب شناسی روانی 1 و 2 ،روانسنجی)
• تدریس دروس تخصصی روانشناسی در مؤسسه آموزش عالی آزاد آسیا (222 ساعت)
• مشاوره تحصیلی در حیطه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی در مؤسسه
آموزش عالی آزاد آسیا (400 ساعت)
• نویسنده »بدانیم« با محوریت روانشناسی در ضمیمه »زندگی سالم« روزنامه خراسان

• دستیاری آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد (درس نظریه های یادگیری)
• دستیاری پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد
• برگزاری وبینار آموزشی »درمان هیجانمدار را بهتر بشناسیم« از طریق انجمن علمی
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
• برگزاری ژورنال کالب »احساس بهتری داشته باشیم، بدون آنکه بدانیم؛ تنظیم
هیجان ضمنی« از طریق انجمن علمی علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد
• سخنران »جشنواره کشوری مغز و شناخت« در دانشگاه فردوسی (ویژه دانش آموزان
استعداد درخشان/ 1398 )
• همکاری در برگزاری »همایش هفته آگاهی از مغز« در دانشکده علوم دانشگاه
فردوسی مشهد/ 1396
• همکاری در برگزاری »مدرسه بهاره علوم شناختی« در دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری آزمایشگاه ملّی نقشهبرداری مغز/1397

 

[button text=”مهارت ها و توانمندی های آموزشی” animate=”blurIn” radius=”10″]

• گواهینامه حضور در کارگاه »آموزش درمان فردی هیجانمدار « با تدریس
دکتر آرش رمضانی (100 ساعت)
• گواهینامه حضور در کارگاه »اخالق حرفهای در کار بالینی« با تدریس دکتر
زهره سپهری شاملو (3 ساعت)
• گواهینامه حضور در کارگاه »مداخله عصبشناختی برای تابآوری مغزی« با
تدریس دکتر حامد اختیاری(16 ساعت)
• گواهینامه حضور در کارگاه »عملکردهای عالی مغز؛ از ارزیابی تا تغییر« با
تدریس دکتر حامد اختیاری (42 ساعت)
• گواهینامه حضور در کارگاه Fitness Brain با همکاری ستاد توسعه علوم و
فنّاروریهای شناختی در دانشگاه فردوسی مشهد (10 ساعت)
• گواهینامه حضور در کارگاه ثبت سینگال، تحلیل و پردازش ERP-EEG
(مدرسه بهاره علوم شناختی/دانشگاه فردوسی مشهد)
• گواهینامه حضور در کارگاه نوروفیدبک (مدرسه بهاره علوم شناختی/دانشگاه
فردوسی مشهد)
• گواهینامه حضور در کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (مدرسه بهاره
علوم شناختی/دانشگاه فردوسی مشهد)

پیمایش به بالا