رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال99

سرکار خانم الهه شریعت

رتبه 3 سهمیه و 14 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی  تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

2= کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

3= کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

4= کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

5= کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

6= پنج مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


سرکار خانم مهدیه ترابیان

رتبه 4 سهمیه و 4 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= کلاس روانشناسی تربیتی

3= کلاس روانشناسی رشد

4= کلاس آمار و روش تحقیق

5= کلاس زبا نانگلیسی

6= کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

7= پنج مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


 

سرکار خانم پردیس ارجی

رتبه 5 سهمیه و 6 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته روانشناسی بالینی سال 1399

رتبه 7سهمیه و 8کشوری در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: مهدی درخشانی

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

 


جناب آقای کریم قاسمی

رتبه 10 سهمیه و 11 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی

رتبه برتر مجموعه علوم شناختی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: محمد گلثومیان

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاور فردی


جناب آقای محمد عرفانیان

رتبه 8سهمیه و 8 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی کودکان استثنایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= کلاس آسیب شناسی روانی

3= کلاس روانشناسی رشد

3= کلاس آمار و روش تحقیق

4= کلاس زبان انگلیسی

5= کلاس روانشناسی تربیتی

6= کارگاه نکته و تست کودکان استثنایی

7= کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

8= پنج مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


سرکار خانم الهام دیده بان

رتبه 9 سهمیه و 10 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شاخه بهداشت روان

رتبه 19 سهمیه و 20 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

رتبه برتر روانشناسی بالینی و بهداشت روان در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین


سرکار خانم سیما فلفلانی

رتبه 11 سهمیه و 13 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

2= کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

3= کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی


سرکار خانم زهرا نوایی

رتبه 34 سهمیه و 41 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1=جلسات مشاوره فردی

2= پنج مرحله آزمون  آزمایشی دوپامین


جناب آقای محمد عرفانیان

رتبه 56 سهمیه و 65 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز


 

سرکار خانم سعیده رفعتی

رتبه 59 سهمیه و 68 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی بالینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: آلاله عطاران

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= گروه های مباحثه دوپامین

3= کلاس آمار و روش تحقیق

4= کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک

5= کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

6= کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی


سرکار خانم لیلا عباسی

رتبه 26 سهمیه و 36 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی عمومی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: آلاله عطاران

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= کلاس روانشناسی بالینی

3= کلاسی روانشناسی رشد

3= کلاس آسیب شناسی روانی

4= کلاس آمار و روش تحقیق

5= کارگاه نکته و تست کودکان استثنایی

6= کارگاه نکته و تست علم النفس

7= کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک

8= پنج مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


 

سرکار خانم سعیده رفعتی

رتبه 59 سهمیه و 68 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی بالینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: آلاله عطاران


سرکار خانم سیده ریحانه طالب زاده

رتبه 66سهمیه و 78کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی عمومی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: آلاله عطاران

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= سه مرحله آزمون آزمایشی  دوپامین


جناب آقای والا شکرریز

رتبه 25سهمیه و 28کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی

رتبه برتر مجموعه علوم شناختی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: محمد گلثومیان

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاور فردی


جناب آقای امیرمحمد مهدی نیا

رتبه 35 سهمیه و 40 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی

رتبه برتر مجموعه علوم شناختی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: محمد گلثومیان

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاور فردی

2= کلاس روانشناسی شناختی

3= کلاس اصول علوم شناختی

4= کلاس مبانی علوم و اعصاب

5= کارگاه نکته و تست مبانی علوم و اعصاب

6= کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

7= پنج مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


سرکار خانم سمانه عبدی ناوخی

رتبه 37سهمیه و 42کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی

رتبه برتر مجموعه علوم شناختی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: محمد گلثومیان

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= 5 مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


سرکار خانم صدف حسنی

رتبه 40 سهمیه و 45 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی

رتبه برتر مجموعه علوم شناختی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: محمد گلثومیان

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

3=  کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب

4= کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

4= کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

5= کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

6= 5 مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


سرکار خانم ساجده رضایی

رتبه 42 سهمیه و 47 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی

رتبه برتر مجموعه علوم شناختی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: محمد گلثومیان

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1=  کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

2=  کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

3=  کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب

4= کلاس زبان انگلیسی

5= کلاس آمار و روش تحقیق

6= 5 مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


سرکار خانم زهرا رضایی

رتبه 97 سهمیه و 112 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

رتبه برتر روانشناسی تربیتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلب گروه علمی آموزشی دوپامین

مشاور: علی ممتاز

خدمات گروه علمی آموزشی دوپامین برای این داوطلب :

1= جلسات مشاوره فردی

2= کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

3= کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

4= کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

5= کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

6= پنج مرحله آزمون آزمایشی دوپامین


پیمایش به بالا