تخفیف های ویژه روز دانشجو دوپامین

تخفیفات ویژه کارگاه های نکته و تست

مجموعه روانشناسی (وزارت علوم ، وزارت بهداشت ) ، علوم شناختی ، مشاوره و علوم تربیتی

هزینه هر کارگاه 8 ساعته : 190 هزارتومان

هزینه با تخفیف جشنواره : حضوری: 133 هزارتومان – آنلاین 95 هزارتومان

کنکور دکتری :

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کــارگاه نــــکته و تـست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تـست استعداد تحصیلی

 

مجموعه علوم شناختی:

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کــارگاه نــــکته و تـست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی شناختی

کارگاه نکته و تست اصول علوم شناختی

کارگاه نکته و تست مبانی علوم اعصاب

مجموعه علوم تربیتی:

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کــارگاه نــــکته و تـست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

مجموعه مشاوره:

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کــارگاه نــــکته و تـست زبان انگلیسی

کــارگاه نــــکته و تـست نظریه های شخصیت

کــارگاه نــــکته و تـست نظریه های رواندرمانی

کــارگاه نــــکته و تـست روش ها و مبانی و فنون

کــارگاه نــــکته و تـست کاربرد آزمون های روانی

مجموعه روانشناسی :

کارگاه نکته و تست آمار و روش تحقیق

کارگاه نکته و تست زبان انگلیسی

کارگاه نکته و تست روانشناسی رشد

کارگاه نکته و تست روانشناسی بالینی

کارگاه نکته و تست آسیب شناسی روانی

کارگاه نکته و تست کودکان استثنایی

کارگاه نکته و تست روانشناسی فیزیولوژیک

کارگاه نکته و تست انگیزش و هیجان

کارگاه نکته و تست علم النفس

کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی

کارگاه نکته و تست روانشناسی تربیتی

پیمایش به بالا