بودجه بندی دروس مجموعه روانشناسی

همیشه اطلاع از بودجه بندی ها و اهمیت دروس و فصول مختلف یکی از مهمترین مسائل در زمان جمع بندی مطالب در سه ماه پایانی تا کنکور بوده است؛

به همین دلیل مشاورین دوپامین با بررسی آزمون کارشناسی ارشد چند سال اخیر بودجه بندی دروس آسیب شناسی روانی و روانشناسی تربیتی را برای استفاده شما  عزیزان تهیه کرده اند.

لازم به ذکر است مطالعه براساس بودجه بندی به تنهایی کفایت نکرده و باید حتما به جهت جمع بندی مناسب سطح پایه درسی داوطلبین، شرایط فردی و میزان تسلط نسبت به مفاهیم هر درس و سطح دروس رتبه ساز آمار و روش تحقیق و زبان انگلیسی و مباحث پیش نیاز و سبک یادگیری هر فرد در نظرگرفته شود که در همین راستا شما عزیزان میتوانید از خدمات مشاوره فردی دوپامین استفاده کنید

آسیب شناسی روانی و روانشناسی تربیتی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان و علم النفس روانشناسی رشد و روانشناسی عمومی آمار و روش تحقیق و روانشناسی بالینی علوم شناختی