آزمون 90 -SCL

در زيرقسمتي از مسائل و مشکلاتي که گاهي اوقات مردم باآنها روبرو مي شوند آمده است. لطفاً هر يک از سؤالات را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد که اين مسئله يا مشکل در طي هفته گذشته تا به امروز چه اندازه ( هيچ ، کمي ، تا حدي ، زياد ، بسيار زياد ) باعث ناراحتي شما شده است.
1- آيا از هفته گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد؟ضروری
2- آيا از هفته گذشته تا به امروز عصبي بوده ايد ازداخل بدن احساس لرزش داشته ايد؟ضروری
3- آيا از هفته گذشته تا به امروز افکار ، عقايد ياکلمات ناخوشايند و نامربوطي مرتباً وارد ذهن شما شده اند که رهايتان نکند؟ضروری
4- آيا از هفته گذشته تا به امروزدچار ضعف ، بيحالي و يا سرگيجه بوده ايد؟ضروری
5- آيا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشويي بي ميل شده ايد؟ضروری
6- آيا از هفته گذشته تا به امروز ايرادگير و بهانه جو شده ايد؟ضروری
7- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته ايد که شخص ديگري مي تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند؟ضروری
8- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که ديگران باعث ناراحتيها و گرفتاريهاي شما هستند؟ضروری
9- آيا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده ايد؟ضروری
10- آيا از هفته گذشته تا به امروز درکارها بي توجه و بي دقت شده ايد؟ضروری
11- آيا از هفته گذشته تا به امروز دلخور و يا عصباني شده ايد؟ضروری
12- آيا از هفته گذشته تا به امروز درد در ناحيه قلب يا سينه داشته ايد؟ضروری
13- آيا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهاي باز يا خيابان احساس ترس کرده ايد؟ضروری
14- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که زور و بنيه سابق را نداريد و زود خسته مي شويد؟ضروری
15- آيا از هفته گذشته تا به امروزاين فکر به ذهنتان آمده که به زندگي خود خاتمه دهيد؟ضروری
16- آيا از هفته گذشته تا به امروز صداهايي به گوشتان مي آيد که ديگران نمي توانستند آنها را بشنوند؟ضروری
17- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس لرزش دراندام بدن خود داشته ايد؟ضروری
18- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که به بيشتر مردم نمي شود اعتماد کرد؟ضروری
19- آيا از هفته گذشته تا به امروز زود به گريه افتاده ايد؟ضروری
20- آيا از هفته گذشته تا به امروز بي اشتها شده ايد؟ضروری
21- آيا از هفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعي و يادر رابطه با ديگران احساس خجالت کرده ايد؟ضروری
22- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که در يک بن بست گير کرده ايد که راه پس و پيش نداريد؟ضروری
23- آيا از هفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دليل دچار ترس شده ايد؟ضروری
24- آيا از هفته گذشته تا به امروز طوري عصباني شده ايد که نتوانيد جلو خودتان رابگيريد ( باصطلاح از کوره در رفته ايد)؟ضروری
25- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که بترسيد تنها از خانه بيرون برويد؟ضروری
26- آيا از هفته گذشته تا به امروز براي هرچيز کوچکي خود را سرزنش کرده ايد؟ضروری
27- آيا از هفته گذشته تا به امروز کمر درد داشته ايد؟ضروری
28- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايدکه کارهايتان پيشرفت نمي کند؟ضروری
29- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنهائي کرده ايد؟ضروری
30- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس غمگيني داشته ايد؟ضروری
31- آيا از هفته گذشته تا به امروز براي هر چيز به شدت نگران و دلواپس شده ايد ؟ضروری
32- آيا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چيزبي علاقه شده ايد؟ضروری
33- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس ترس داشته ايد؟ضروری
34- آيا از هفته گذشته تا به امروز حساس و زودرنج شده ايد؟ضروری
35- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که سايرين از افکار خصوصي شما که به کسي نگفته ايد با خبر مي شوند؟ضروری
36- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته باشيد که ديگران شما را درک نمي کنند و يا با شماهمدردي نمي کنند؟ضروری
37- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس راداشته ايد که مردم نسبت به شمامهربان نيستند يا شمارا دوست ندارند؟ضروری
38- آيا از هفته گذشته تا به امروز براي اينکه کارها را درست انجام بدهيد مجبور بوده ايد آهسته کار کنيد؟ضروری
39- آيا از هفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته ايد؟ضروری
40- آيا از هفته گذشته تا به امروز حالت تهوع يادل بهم خوردگي داشته ايد؟ضروری
41- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس حقارت داشته ايد يا خود را از ديگران کمتر ياپايين تر حس کرده ايد؟ضروری
42- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگي در عضلات بدنتان داشته ايد؟ضروری
43- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که ديگران شمارا زير نظر دارند يا درباره شما حرف مي زنند ؟ضروری
44- آيا از هفته گذشته تا به امروز در بخواب رفتن مشکل داشته ايد؟ضروری
45- آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتي کاري را انجام مي داديد مجبور بوده ايد آن را چند بار تکرار کنيد تامطمئن شويد درست انجام داده ايد؟ مثلاً دررا چند بار امتحان کنيد که ببينيد بسته است يا خير ؟ضروری
46- آيا از هفته گذشته تا به امروز در تصميم گرفتن مشکل داشته ايد؟ضروری
47- آيا از هفته گذشته تا به امروز از مسافرت با اتوبوس يا قطار احساس ترس کرده ايد؟ضروری
48- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنگي نفس داشته ايد؟ضروری
49- آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار حالت گر گرفتگي يا سرما شده ايد؟ضروری
50- آيا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده ايد بعضي کارها را نکنيد يا بعضي جاها نرويد؟ضروری
51- آيا از هفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنيد مغزتان کار نمي کند؟ضروری
52- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد بدنتان خواب مي رود يا گزگز ( مورمور) مي شود؟ضروری
53- آيا از هفته گذشته تا به امروز در گلويتان احساس گرفتگي کرده ايد مثل چيزي درگلويتان گير کرده باشد؟ضروری
54- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که نسبت به آينده اميد خود را از دست داده ايد؟ضروری
55- آيا از هفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته ايد؟ يعني در جمع کردن حواس خود روي کارها مشکل داشته ايد؟ضروری
56- آيا از هفته گذشته تا به امروز در بعضي از قسمتهاي بدن خود احساس ضعف و سستي داشته ايد؟ضروری
57- آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار فشارهاي روحي و گرفتگي بوده ايد؟ضروری
58- آيا از هفته گذشته تا به امروز در دست ها و پاها احساس سنگيني کرده ايد ؟ضروری
59- آيا از هفته گذشته تا به امروز زياد به فکر مرگ ومردن بوده ايد؟ضروری
60- آيا از هفته گذشته تا به امروز پرخوري داشته ايد؟ضروری
61- آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتي مردم به شما نگاه مي کنند يا درباره شما حرف مي زنند احساس ناراحتي مي کنيد؟ضروری
62- آيا از هفته گذشته تا به امروز افکاري به ذهنتان آمده که حس کنيد مال خودتان نيست و ديگران آنها را توي مغز شما گذاشته اند؟ضروری
63- آيا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان ميل شديدي به آزار رساندن و زدن ديگران احساس کرده ايد؟ضروری
64- آيا از هفته گذشته تا به امروز بعضي صبحها زودتر از حد معمول بيدار شده ايد؟ضروری
65- آيا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده ايد بعضي کارها همچون شستن، شمردن و دست زدن به اشياء را تکرار کنيد؟ضروری
66- آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار بدخوابي بوده ايدو يا چندين بار در شب از خواب بيدار شده ايد؟ضروری
67- آيا از هفته گذشته تا به امروز ميل شديدي به شکستن اشياء و خرد کردن آنها داشته ايد؟ضروری
68- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که داراي افکار و عقيدي هستيد که مخصوص خودتان است و ديگران آن عقايد و افکار را ندارند؟ضروری
69- آيا از هفته گذشته تا به امروز در موقع روبرو شدن با ديگران زياد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته ايد؟ضروری
70- آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتي در جمع بوده ايد و همچنين در بازار و مهمانيها احساس ناراحتي کرده ايد؟ضروری
71- آيا از هفته گذشته تا به امروز حتي کارهاي کوچک برايتان سخت و مشکل بوده است؟ضروری
72- آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار هول و وحشت زدگي شده ايد؟
73- آيا از هفته گذشته تا به امروز در مقابل ديگران يا جمع از اينکه چيزي بخوريد احساس ناراحتي کرده ايد؟ضروری
74- آيا از هفته گذشته تا به امروز با مردم زياد جر و بحث و درگيري داشته ايد؟ضروری
75- آيا از هفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته ايد؟ضروری
76- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که ديگران ارزشي براي کارهايتان قائل نيستند؟ضروری
77- آيا از هفته گذشته تا به امروز حتي وقتي با ديگران بوده ايد احساس تنهايي کرده ايد؟ضروری
78- آيا از هفته گذشته تا به امروزگاهي طوري ناراحت و بيقرار شده ايد که نتوانيد يکجا آرام بگيريد؟ضروری
79- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس بي مصرفي و بدرد نخوردن داشته ايد؟ضروری
80- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که اتفاق بدي برايتان خواهد افتاد؟ضروری
81- آيا از هفته گذشته تا به امروز داد و فرياد راه انداخته ايد و يا چيزهايي را پرتاب کرده ايد؟
82- آيا از هفته گذشته تا به امروز ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه و خيابان يا در انظار مردم داشته ايد؟ضروری
83- آيا از هفته گذشته تا به امروز از اينکه اگر به ديگران رو بدهيد از شما سوء استفاده مي کنند؟ضروری
84- آيا از هفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسي افکاري داشته ايد که شمارا نگران کند؟ضروری
85- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته ايد که به خاطر گناهاني که مرتکب شده ايد مستوجب تنبيه و مجازات هستيد؟ضروری
86- آيا از هفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس آميز داشته ايد؟ضروری
87- آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته ايد که عيب و نقص مهمي در بدنتان پيدا شده است؟
88- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که دراين دنيا با کسي صميمي نيستيد؟ضروری
89- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصير داشته ايد؟89- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصير داشته ايد؟ضروری
90- آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که دچار بيماري فکري شده ايد؟ضروری