پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

1. به نظر من براي غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.ضروری
2 . لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.ضروری
3. شغلی را ترجیح میدهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.ضروری
4. میتوانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.ضروری
5. میتوانم براي معنی دادن به زندگی، تا حد امکان تلاش کنم.ضروری
6. نسبت به هیجاناتم آگاهم.ضروری
7. سعی میکنم بدون خیالپردازي، واقعیت امور را در نظر بگیرم.ضروری
8. به راحتی با دیگران دوست میشوم.ضروری
9. معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.ضروری
10. بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.ضروری
11. کنترل خشم برایم مشکل است.ضروری
12. شروع دوباره، برایم سخت است.ضروری
13. کمک کردن به دیگران را دوست دارم.ضروری
14. به خوبی میتوانم احساسات دیگران را درك کنم.ضروری
15. هنگامی که از دیگران خشمگین میشوم، نمیتوانم با آنها در این مورد صحبت کنم.ضروری
16. هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوري کنم.ضروری
17. خندیدن برایم سخت است.ضروری
18. هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.ضروری
19. میتوانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.ضروری
20. در چند سال گذشته کمتر کاري را به نتیجه رساندهام.ضروری
21. به سختی میتوانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.ضروری
22.دیگران نمیفهمند که من چه فکري دارم.ضروری
23. به خوبی با دیگران همراهی میکنم.ضروری
24. به اغلب کارهایی که انجام میدهم خوش بین هستم.ضروری
25. براي خودم احترام قائل هستم.ضروری
26. عصبی بودنم مشکل ایجاد میکند.ضروری
27. به سختی میتوانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.ضروری
28. کمک به دیگران، مرا کسل نمیکند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.ضروری
29. دوستانم میتوانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.ضروری
30. میتوانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.ضروری
31. هنگام مواجه با یک مشکل، اولین کاري که انجام میدهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.ضروری
32. فرد بانشاطی هستم.ضروری
33. ترجیح میدهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.ضروری
34. احساس میکنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.ضروری
35. از کارهایی که انجام میدهم راضی نیستم.ضروری
36. به سختی میفهمم چه احساسی دارم.ضروری
37. تمایل دارم با آنچه در اطرافم میگذردروبهرو نشوم و از برخورد با آنها طفره میروم.ضروری
38. روابط صمیمی با دوستانم براي هر دو طرفمان اهمیت دارد.ضروری
39. حتی در موقعیتهاي دشوار، معمولا براي ادامه کار انگیزه دارم.ضروری
40. نمیتوانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم.ضروری
41. دیگران به من میگویند هنگام بحث، آرامتر صحبت کنم.ضروری
42. به آسانی با شرایط جدید سازگار میشوم.ضروری
43. به کودك گمشده کمک میکنم، حتی اگر همان موقع جاي دیگري کار داشته باشم.ضروری
44. به اتفاقی که براي دیگران میافتد توجه دارم.ضروری
45. نه گفتن برایم مشکل است.ضروری
46. هنگام تلاش براي حل یک مشکل، راهحلهاي ممکن را در نظر میآورم، سپس بهترین را انتخاب میکنم.ضروری
47. از زندگیام راضیم.ضروری
48. تصمیمگیري برایم مشکل است.ضروری
49. میدانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.ضروری
50. هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمیکند.ضروری
51. از احساسی که دارم آگاهم.ضروری
52. در تصورات و خیال پردازيهایم غرق میشوم.ضروری
53. با دیگران رابطه خوبی دارم.ضروری
54. معمولا انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمیشود.ضروری
55. از اندام و ظاهر خود راضی هستم.ضروری
56. کم صبر هستم.ضروری
57. میتوانم عادات قبلیام را تغییر دهم.ضروری
58. اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، اینکار را انجام میدهم.ضروری
59. نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.ضروری
60. میتوانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.ضروری
61. هنگام حل شدن، به سختی میتوانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیمگیري کنم.ضروری
62. اهل شوخی هستم.ضروری
63. در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابستهام.ضروری
64. رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.ضروری
65. حتی الامکان کارهایی را به عهده میگیرم که برایم لذتبخشاند.ضروری
66. حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق میافتد آگاهم.ضروری
67. تمایل به مبالغهگویی دارم.ضروری
68. به نظر دیگران من فردي اجتماعی هستم.ضروری
69. به تواناییام براي مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.ضروری
70. از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.ضروری
71. بدجوري خشمگین میشوم.ضروری
72. معمولا تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است.ضروری
73. قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.ضروری
73. قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.ضروری
75. به نظر دیگران من نمیتوانم احساسات و افکارم را بروز دهم.ضروری
76. هنگام روبهرو شدن با شرایط دشوار، سعی میکنم در مورد راهحلهاي ممکن فکر کنم.ضروری
77. افسرده هستم.ضروری
78. فکر میکنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.ضروری
79. مضطرب هستم.ضروری
80. در مورد آنچه میخواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.ضروری
81. به سختی میتوانم از امور برداشت صحیحی داشتهباشم.ضروری
82. به سختی میتوانم احساساتم را بیان کنم.ضروری
83. با دوستانم رابطه صمیمی برقرار میکنم.ضروری
84. قبل از شروع کارهاي جدید، معمولا احساس میکنم شکست خواهم خورد.ضروری
85. هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.ضروری
86. هنگام عصبانیت زود از کوره در میروم.ضروری
87. اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برایم دشوار خواهد بود.ضروری
88. به نظر من پایبندي یک شهروند به قانون مهم است.ضروری
89. از جریحهدار کردن احساسات دیگران خودداري میکنم.ضروری
90. مشکل میتوانم از حق خودم دفاع کنم.ضروری