آزمون ریون بزرگسالان

پاسخگوی گرامی در ادامه یک سری تصاویر اورده شده است که قسمتی از آن تصویر وجود ندارد. لازم است که شما با انتخاب گزینه درست هر تصویر را کامل کنید.زمان آزمون 45 دقیقه برای 60 سوال است. حتما باید به تمام سوالات پاسخ دهید. درصورتی که جواب سوالی از تست را نمی دانید، نزدیک ترین گزینه به جواب را انتخاب کنید
مشخصات فردیضروری
گزینه های تصویر 1ضروری
گزینه های تصویر 2ضروری
گزینه های تصویر 3ضروری
گزینه های تصویر 4ضروری
گزینه های تصویر 5ضروری
گزینه های تصویر 6ضروری
گزینه های تصویر 7ضروری
گزینه های تصویر 8ضروری
گزینه های تصویر 9ضروری
گزینه های تصویر 10ضروری
گزینه های تصویر 11ضروری
گزینه های تصویر 12ضروری
گزینه های تصویر 13ضروری
گزینه های تصویر 14ضروری
گزینه های تصویر 15ضروری
گزینه های تصویر 16ضروری
گزینه های تصویر 17ضروری
گزینه های تصویر 18ضروری
گزینه های تصویر 19ضروری
گزینه های تصویر 20ضروری
گزینه های تصویر 21ضروری
گزینه های تصویر 22ضروری
گزینه های تصویر 23ضروری
گزینه های تصویر 24ضروری
گزینه های تصویر 25ضروری
گزینه های تصویر 26ضروری
گزینه های تصویر 27ضروری
گزینه های تصویر 28ضروری
گزینه های تصویر 29ضروری
گزینه های تصویر 30ضروری
گزینه های تصویر 31ضروری
گزینه های تصویر 32ضروری
گزینه های تصویر 33ضروری
گزینه های تصویر 34ضروری
گزینه های تصویر 35ضروری
گزینه های تصویر 36ضروری
گزینه های تصویر 37ضروری
گزینه های تصویر 38ضروری
گزینه های تصویر 39ضروری
گزینه های تصویر 40ضروری
گزینه های تصویر 41ضروری
گزینه های تصویر 42ضروری
گزینه های تصویر 43ضروری
گزینه های تصویر 44ضروری
گزینه های تصویر 45ضروری
گزینه های تصویر 46ضروری
گزینه های تصویر 47ضروری
گزینه های تصویر 48ضروری
گزینه های تصویر 49ضروری
گزینه های تصویر 50ضروری
گزینه های تصویر 51ضروری
گزینه های تصویر 52ضروری
گزینه های تصویر 53ضروری
گزینه های تصویر 54ضروری
گزینه های تصویر 55ضروری
گزینه های تصویر 56ضروری
گزینه های تصویر 57ضروری
گزینه های تصویر 58ضروری
گزینه های تصویر 59ضروری
گزینه های تصویر 60ضروری
نام